Pravila ponašanja

Na području Park–šume nije dopušteno:

- oštećivati i uništavati biljni pokrov, grmlje i drveće,

- oštećivati ili iz prirode uzimati primjerke ugroženih divljih vrsta, osim u svrhu znanstvenih istraživanja,

- unositi i saditi strane (alohtone) vrste šumskog drveća i grmlja osim za potrebesaniranja erozija ili započetog ozelenjavanja zemljišta,

- unositi lovnu divljač,

- organizirati lovne aktivnosti,

- uznemiravati, ubijati ili hvatati životinje,

- namjerno puštati genetski modificirane organizme u okoliš,

- pošumljavati poljoprivredna zemljišta, osim ako to nalažu mjere za zaštitu od erozije ili klizišta,

- gospodarenje šumama u komercijalne svrhe,

- iskorištavati mineralne sirovine,

- navoziti, odlagati i odbaciti sve vrste otpada,

- prevoziti i manipulirati teretima koji su prema posebnom propisu određeni kao opasni tereti (nafta i naftni derivati, kemijska sredstva, eksplozivne tvari) osim za potrebe Oceanografskog instituta,

- održavati i prati vozila, ispuštati ulja i drugo,

- ispuštati tvari koje mogu onečistiti tlo i zrak i tako ugroziti bilo koju sastavnicu ekološkog sustava Park-šume,

- nasipavati i betonirati obalu,

- izvoditi građevinske radove, osim u svrhu postavljanja opreme namijenjene zaštiti, rekreaciji i odmoru, putokaza, informativnih tabela,

- postavljati table, natpise i druge objekte za slikovno ili zvučno obavještavanje i oglašavanje, osim tabli za označavanje turističkih i planinskih putova, te putova i staza koje su postavljene od Javne ustanove,

- usmjereno osvjetljavati prirodne vrijednosti, upotrebljavati osvijetljene reklamne panoe, svjetlosne snopove svih vrsta i oblika usmjerene prema nebu ili prema površinama od kojih se mogu reflektirati prema nebu, osim usmjerenog osvjetljavanja objekata kulturno-povijesne baštine,

- parkirativozila izvan za to određenih mjesta,

- puštati pse s povodca osim pri korištenju pasa od strane policije, vojske i spasilačke službe,

- ložiti vatru,

- priređivati vatromete,

- kampirati,

- provoditi ostale djelatnosti i aktivnosti koje nisu izrijekom dopuštene.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.