Povijest Marjana

Marjan je sudeći prema arheološkim nalazima na brežuljku Bambina glavica, bio naseljen već u prethistorijsko doba. Istraživanjima Arheološkog muzeja u Splitu nađeno je više ulomaka prethistorijske keramike karakteristične za brončano doba.
Issejski Grci imali su naseobine na Marjanu oko 2. st. p.n.e. Na Bambinoj glavici pronađeni su i ulomci keramike većih gospodarskih posuda iz antičkog doba.
Na Tabuli Peutingeriani, rađenoj prema originalu iz Augustovog doba, označen je na rtu Marjana hram božice lova Diane i put koji je vodio od naselja Spalatuma do hrama. Pretpostavlja se da je hram mogao imati orijentacijsko značenje, zbog svog istaknutog položaja na rtu.
Nalazi krupnijih posuda kasnoantičke proizvodnje svjedoče o naseljenosti Kašjuna i Sustipana.


U srednjem vijeku na Marjanu se nalaze pustinjačka skloništa i brojna svetišta.


Sve do 15. st. Marjan je bio šumovit, jer je gradski statut zapriječivao visoke kazne za sječu drva i ispašu stoke izvan dopuštenog razdoblja. No širenje naselja na padinama Marjana, turska osvajanja, palež i sječa opustošili su Marjan tako da je u 17. st. postao golo krševito brdo.


Pošumljavanje Marjana počinje sađenjem prvih borova 1852. godine na području židovskog groblja, a pravi zamah doživljava nakon što je Općinu preuzela Narodna stranka. Usporedno se radilo i na napučivanju Marjana divljači (zečevi, jarebice kamenjarke, srne, fazani i divlji kanadski purani) za koju je postavljeno 250 pojilišta.


Marjan je bio i područje industrije, tako se na njemu tijekom 20. stoljeća nalazila klaonica, tvornica cementa, brodogradilište, mehanička radionica i topionica, tvornica sapuna, tvornica cementnih pločica, pirotehničar te tvornice ribarskog konca i konopa.

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.