Ustrojstvo

URED RAVNATELJA

Ravnatelj: Robert Koharević, dipl. ing.
tel: +385 (0)21 314 311; +385 (0)21 384 085
e-mail: ravnatelj@marjan-parksuma.hr

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s radom ravnatelja.
 

TAJNIŠTVO

U djelokrugu Tajništva obavljaju se stručni i drugi poslovi vezani za financijsko planiranje i financijske analize Ustanove, računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, te kadrovski poslovi.

SLUŽBA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I NADZORA

Voditelj službe:
Marjan Gavrančić, dipl.ing.
tel: +385 (0)21 384 085
e-mail: pin@marjan-parksuma.hr
 

Odsjek zaštite od požara

U djelokrugu Odsjeka zaštite od požara Park-šume obavljaju se stručni poslovi zaštite i očuvanja  šuma, a osobito: izrađivanje godišnjih programa protupožarne zaštite, primjena odredbi zaštite od požara reguliranih zakonom, briga o ispravnosti protupožarne opreme, motrenje, protupožarne intervencije, izrađivanje godišnjih programa zaštite na radu, te primjena odredbi zaštite na radu reguliranih Zakonom.

Odsjek nadzora

U djelokrugu Službe nadzora obavljaju se poslovi neposrednog nadzora u Park-šumi u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu  Park-šume.

Radi provođenja poslova nadzora služba nadzora provodi odgovarajući upravni postupak, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu, sukladno odredbama toga Pravilnika.

SLUŽBA ODRŽAVANJA

Služba  biološkog održavanja Park-šume obavlja stručne poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume, posebno poslove u svezi : ekološke zaštite ekosustava kao temeljnih sastavnica biodinamike Park-šume, godišnjih i višegodišnjih programa  zaštite, održavanja Park-šume, organizaciju znanstvenih i stručnih praćenja, praćenje stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Park-šumi, te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove utvrđene Pravilnicima Ustanove.

Odsjek biološke zaštite

U djelokrugu Odsjeka biološke zaštite, njege i očuvanja Park-šume obavljaju se stručni poslovi zaštite i očuvanja šuma, a osobito : znanstvena prezentacija prostornih vrijednosti Park-šume, praćenje zdravstvenog stanja u šumama, zaštita, praćenje i čuvanje divljači u skladu s programom, te suradnja sa znanstvenim institucijama i znanstvenicima u zemlji i inozemstvu.

Odsjek biološkog održavanja

Odsjek biološkog održavanja bavi se poslovima provedbe programa ekološkog ređivanja šuma, te provedbom godišnjeg programa zaštite i održavanja šume.

SLUŽBA PROMOCIJE I EDUKACIJE

Voditelj službe:
Antonela Čmrlec, bac. oecc.
tel: +385 (0)21 314 311
e-mail: promocija@marjan-parksuma.hr


Odsjek promocije

U djelokrugu Odsjeka promocije unutar Park-šume obavljaju se poslovi: izrađivanja godišnjih planova promocije Park-šume, razvoja sustava prihvata i informiranja posjetitelja, kontakata i suradnje s turističkim agencijama i TZ, uređivanja novih edukativnih staza i pratećih sadržaja (poučne table i označavanje, uređenje odmorišta), te proširenja ponude za odmor i rekreaciju posjetitelja, uređivanja web stranice, izrade projekata i prijava na natječaje( pretpristupnih) EU fondova, pripreme i izrade reklamnih letaka,suvenira, turističkih karata i vodiča, te  izvješćivanje javnosti o vlastitoj djelatnosti, i kontakata s medijima.

Odsjek edukacije

U djelokrugu Odsjeka edukacije Park-šume obavljaju se poslovi: izrađivanja godišnjih planova edukacije u Park-šumi, razvoja sustava interpretacije i edukacije, kontakata i suradnje s odgojno- obrazovnim ustanovama, sportskim klubovima i slično, sudjelovanja u organizaciji sportsko-rekreacijskih priredbi, te u priređivanju tradicionalnih javnih skupova, organiziranja edukativnih radionica, te priprema građe vezane uz biološku i kulturno-povijesnu baštinu.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.