PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR


Odjel protupožarne zaštite obavlja poslove nadzora u zaštićenom području glede protupožarne zaštite, a vezano uz primjenu Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti prirode, Pravilnika o zaštiti šuma od požara, Pravilnika o unutarnjem redu za zaštićeno područje i ostalih pravnih akata vezanih za zaštitu od požara.
Godišnjim preventivno-operativnim planom zaštite od požara definiraju se mjere u svrhu preventivne zaštite od požara i pravovremenog otkrivanja požara u Park-šumi Marjan, a odjel protupožarne zaštite neposredno provodi ove mjere.

Odjel nadzora obavlja poslove izravnog (neposrednog) nadzora u zaštićenom području vezano uz primjenu Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu za zaštićeno područje.
Sama ovlaštenja nadzornika uglavnom su načelno opisana u Zakonu o zaštiti prirode, a detaljno trebaju su definirana u internim propisima pojedinog zaštićenog područja – prije svega Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pod ovaj odjel spada i vođenje poslova zaštite na radu čija je svrha stvarati sigurne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne i druge bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.