Javni natječaj za prijem na radno mjesto stručni suradnik šumar

 

 Split, 19. siječnja 2022.

Ur.br. 33-01/2022

 

 

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita (Ur.br. 14-01/2022), članka 3. Pravilnika o načinu raspisivanja i provedbe javnog natječaja ( Ur. br. 22-01/2022 ) točke 3. Zaključka Gradonačelnika Grada Splita o davanju prethodne suglasnosti za produženja Ugovora o radu na određeno vrijeme za dva djelatnika u JU PŠ Marjan u trajanju od jednog (1) mjeseca KLASA: 612-07/21-01/8 URBROJ: 2181/01-09/3-21-15 od 10. prosinca 2021. godine, te u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (Ur.br. 28-01/2020) v.d. ravnatelja raspisuje javni natječaj za prijem na radno mjesto: 1. Stručni suradnik šumar u Stručnoj službi – Odjel ekološkog održavanja i radova u šumarstvu 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti

Minimalni stručni uvjeti: - završen diplomski studij šumarstva - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva

- položen vozački ispit - poznavanje rada na računalu Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis - dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) - dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba ili diploma) - dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

-izjava da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe natječaja. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti posebnim zakonom propisanu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Zapreke za prijem u službu propisane su odredbama članka 207. Zakona o zaštiti prirode

Tražena dokumentacija se može priložiti u neovjerenim preslicima. Izabrani kandidat je dužan prije sklapanja Ugovora o radu predočiti originale traženih dokumenata. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem razgovora. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. Prijave s prilozima se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom, s naznakom – „za javni natječaj za prijem na radno mjesto“ i naznakom radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu – Stručni suradnik šumar u Stručnoj službi – Odjel ekološkog održavanja i radova u šumarstvu (m/ž)

Na adresu: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK -ŠUMOM MARJAN I OSTALIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA SPLITA, Teslina 15, 21 000 Split

Na web stranici Javne ustanove www.marjan-parksuma.hr će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja intervjua. O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluka se objavljuje na web stranici ustanove , te se navedena objava smatra urednom dostavom svim kandidatima.

 

 

 

 

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

v.d.ravnatelja

Stipe Mušura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za prijem na radno mjesto stručni stradnik šumar

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.