Javni natječaj za prijem na radno mjesto vozač

 Javni natječaj za prijem na radno mjesto vozač

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita (Ur.br. 14-01/2022), članka 3. Pravilnika o načinu raspisivanja i provedbe javnog natječaja ( Ur. br.22-01/2022) točke 3. Zaključka Gradonačelnika Grada Splita o davanju prethodne suglasnosti za produženja Ugovora o radu na određeno vrijeme za dva djelatnika u JU PŠ Marjan u trajanju od jednog (1) mjeseca KLASA: 612-07/21-01/8 URBROJ: 2181/01-09/3-21-15 od 10. prosinca 2021. godine, te u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (Ur.br. 28-01/2020) , v.d. ravnatelja raspisuje javni natječaj za prijem na radno mjesto: 1. Vozač u Službi promocije, edukacije i komunikacijskih aktivnosti- 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti

Minimalni stručni uvjeti: - završena srednja stručna sprema

- zvanje prometni tehničar ili kvalificirani vozač

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva

- položen vozački ispit B,C i D kategorije Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis - dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) - dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba ili diploma) - dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

-izjava da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe natječaja. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti posebnim zakonom propisanu dokumentaciju, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Zapreke za prijem u službu propisane su odredbama članka 207. Zakona o zaštiti prirode Tražena dokumentacija se može priložiti u neovjerenim preslicima. Izabrani kandidat je dužan prije sklapanja Ugovora o radu predočiti originale traženih dokumenata. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem razgovora. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. Prijave s prilozima se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom, s naznakom – „za javni natječaj za prijem na radno mjesto“ i naznakom radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu - Vozač u Službi promocije, edukacije i komunikacijskih aktivnosti (m/ž)

Na adresu: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK -ŠUMOM MARJAN I OSTALIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA SPLITA, Teslina 15, 21 000 Split

Na web stranici Javne ustanove www.marjan-parksuma.hr će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja intervjua. O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluka se objavljuje na web stranici ustanove, te se navedena objava smatra urednom dostavom svim kandidatima.

 

 

 

Javna ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

 

v.d. ravnatelja

 

Stipe Mušura

 

 Javni natječaj za prijem na radno mjesto vozač

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.