Natječaj za čuvara prirode

 

 

Na temelju članka 134. i 207. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 15/18 14/19 127/19), te članka 54. i 55. Statuta Javne ustanove za upravljanje Park– šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita, na 174. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2021. godine Upravno vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zapošljavanje Čuvara prirode II – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

 

  • srednja stručna sprema (SSS) ili srednja školska sprema, zvanje iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja

  • najmanje 1(jedna) godina odgovarajućeg radnog iskustva;

  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova čuvara prirode;

  • hrvatsko državljanstvo;

  • položen vozački ispit;

  • rad na računalu , znanje engleskog jezika

  • položen stručni ispit za čuvara prirode. Ukoliko osoba nema položen stručni ispit, obvezna ga je položiti u roku od godinu dana

  • stručna osposobljenost za rad s motornom pilom. Ukoliko osoba nije osposobljena, obvezna je osposobiti u roku od godinu dana

 

Uz prijavu treba priložiti:

životopis;

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice);

dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz);

potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili ugovor o radu odnosno potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo radno iskustvo);

 

dokaz o položenome stručnom ispitu za čuvara prirode;

preslik vozačke dozvole;

izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni ili istražni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

– prednost imaju osobe s iskustvom rada na čuvarskim poslovima u zaštiti prirode 

 

Prijavu na natječaj mogu poslati osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave u "Narodnim novinama"

 

Prijave se podnose Upravnom vijeću Javne ustanove za upravljanje Park– šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita, Teslina 15, 21 000 Split, s oznakom: "Za natječaj za čuvara prirode"

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Zapreke za prijam u službu čuvara prirode propisane su odredbama članka 207. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o odabiru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

 

Javna ustanova za upravljanje Park–šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Tomislav Tukić

 Natječaj za čuvara prirode

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.