Natječaj za stručnog voditelja JUPŠ Marjan

 

 

 

Na temelju članka 134. stavka 1., i članka 136. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 15/18, 14/19), članka 47. i članka 48. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 16. i članka 32. Statuta Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita, na 174. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2021, Upravno vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za imenovanje stručnog voditelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

 

Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja.

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- diplomu (u izvorniku ili ovjerenom presliku)

- domovnicu

- potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili ugovor o radu odnosno potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo radno iskustvo)

- program rada stručnog voditelja za mandatno razdoblje

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) u izvorniku ili ovjerenom presliku.

 

 

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Mandat stručnog voditelja traje 4 (četiri) godine.

Pravo podnošenja prijava na natječaj pod jednakim uvjetima imaju kandidati oba spola.

 

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave u "Narodnim novinama"

 

Prijave se podnose Upravnom vijeću Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita , Teslina 15, 21 000 Split. s oznakom: "Za natječaj za stručnog voditelja"

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Tomislav Tukić

 

 

Natječaj za stručnog voditelja 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.