SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŠUMA

Današnji dan obilježava se kao Svjetski dan zaštite šuma.

 

Šume i šumska zemljišta od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, pa su zaštita, upravljanje i gospodarenje istih propisani Zakonom o šumama, a čiji je cilj zaštita i upravljanje šumom kao prirodnim bogatstvom, te održavanje po načelu društvene odgovornosti i ekološke prihvatljivosti.

Prema istome Zakonu, općekorisne funkcije šuma jesu:

– zaštita tla od erozije vodom i vjetrom,

– uravnoteženje vodnih odnosa u krajobrazu te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova,

– pročišćavanje voda procjeđivanjem kroz šumsko tlo te opskrba podzemnih tokova i izvorišta pitkom vodom,

– povoljni utjecaj na klimu i poljodjelsku djelatnost,

– pročišćavanje onečišćenoga zraka,

– utjecaj na ljepotu krajobraza,

– stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje,

– osiguranje prostora za odmor i rekreaciju,

– uvjetovanje razvoja ekološkoga, lovnog i seoskoga turizma,

– očuvanje genofonda šumskoga drveća i ostalih vrsta šumske biocenoze,

– očuvanje biološke raznolikosti genofonda, vrsta, ekosustava i krajobraza,

– podržavanje opće i posebne zaštite prirode (nacionalni parkovi i dr.) šumovitog krajobraza,

– ublažavanje učinka »staklenika atmosfere« vezivanjem ugljika te obogaćivanje okoliša kisikom,

– opća zaštita i unapređivanje čovjekova okoliša postojanjem šumskih ekosustava kao biološkoga kapitala velike vrijednosti te

– značenje u obrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica.

 

Uzajamna povezanost čovjeka i prirode godinama je narušavana na uštrb industrije, prometa, općenito štetnih tehnologija, a vratiti je možemo čuvanjem šuma s kojima dišemo.

 

 

 

 

SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŠUMA slikaSVJETSKI DAN ZAŠTITE ŠUMA slikaSVJETSKI DAN ZAŠTITE ŠUMA slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.